TẠO SEND CONNECTOR EXCHANGE SERVER 2016-2019

  Blog, Exchange Server Không có phản hồi

Cách thực hiện EAC

Chúng ta đăng nhập vào Exchange Admin Center để thao tác nhé.

Vào EAC->mail flow->Send connector-> New connector

Thực hiện theo các bước:

Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, application, email

Description automatically generated
Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Thêm Máy chủ Email Exchange Server gửi email ra ngoài

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated
Graphical user interface, text

Description automatically generated
Graphical user interface, application

Description automatically generated
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Xong nhé.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Cách tạo send connector Exchange Management Shell (EMS):

Chúng ta có thể tạo send connector bằng lệnh trên Exchange Management Shell nhé

New-SendConnector -Name "To-Internet" -Usage "Internet" -SourceTransportServers "NVPSRVEX01" -DNSRoutingEnabled $True -AddressSpaces ("SMTP:*;1") -IsScopedConnector $False -UseExternalDNSServersEnabled $false

Xem lại các send connect bằng EMS

[PS] C:\Users\Administrator.VIETTECHGROUP\Desktop>Get-SendConnector | Format-Table Identity, AddressSpaces, SourceTransp
ortServers, MaxMessageSize, Enabled
Creating a new session for implicit remoting of "Get-SendConnector" command...

Identity  AddressSpaces SourceTransportServers  MaxMessageSize      Enabled
--------  ------------- ----------------------  --------------      -------
ToInternet {SMTP:*;1}  {NVPSRVEX01}       35 MB (36,700,160 bytes)  True
To-Internet {SMTP:*;1}  {NVPSRVEX02, NVPSRVEX01} 35 MB (36,700,160 bytes)  False

Kết luận

Bài viết này các bạn đã trang bị thêm cách tạo Send connector bằng giao diện EAC, hoặc EMS, xem lại bằng lệnh. Lưu ý send connector có thẻ tạo nhiều hoặc tắt mở để sử dụng linh hoạt, nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên like share nhé

Xong nhé.

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

Trả lời