Máy tính bao gồm những linh kiện gì?

  Kiến trúc Máy Tính Không có phản hồi

Có 5 thành phần máy tính chính được đưa ra dưới đây:

  1. Thiết bị đầu vào
  2. CPU
  3. Các thiết bị đầu ra
  4. Bộ nhớ chính
  5. Bộ nhớ phụ

Các hoạt động của các thành phần máy tính được đưa ra dưới đây:

1) Nhập liệu: Là quá trình nhập dữ liệu thô, hướng dẫn và thông tin vào máy tính. Nó được thực hiện với sự trợ giúp của các thiết bị đầu vào.

2) Lưu trữ: Máy tính có bộ nhớ chính và bộ nhớ thứ cấp để lưu trữ dữ liệu và hướng dẫn. Nó lưu trữ dữ liệu trước khi gửi đến CPU để xử lý và cũng lưu trữ dữ liệu đã xử lý trước khi hiển thị dưới dạng đầu ra.

3) Xử lý: Là quá trình chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin hữu ích. Quá trình này được thực hiện bởi CPU của máy tính. Nó lấy dữ liệu thô từ bộ nhớ, xử lý và sau đó gửi lại dữ liệu đã xử lý vào bộ nhớ.

4) Kết xuất: Là quá trình trình bày dữ liệu đã xử lý thông qua các thiết bị đầu ra như màn hình, máy in và loa.

5) Điều khiển: Hoạt động này được thực hiện bởi khối điều khiển là một phần của CPU. Bộ điều khiển đảm bảo rằng tất cả các hoạt động cơ bản được thực hiện theo đúng cách thức và trình tự.

Trả lời