Cách tìm khóa ngoại của 1 bảng trong SQL

  SQL Server Không có phản hồi

Hôm nay Admin chia sẽ cách tìm khóa ngoại của 1 bảng trong SQL. Một số cách sau:

1/ Tìm quay lệnh TSQL

Ví dụ bảng roles

 SELECT *
   FROM sys.foreign_keys
   WHERE referenced_object_id = object_id('roles');

Hoăc chạy thủ tục

EXEC sp_help 'dbo.roles'

2/ Có thể dùng script bên dưới

SELECT OBJECT_NAME(f.object_id) as ForeignKeyConstraintName,
  OBJECT_NAME(f.parent_object_id) TableName,
  COL_NAME(fk.parent_object_id,fk.parent_column_id) ColumnName,
  OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) as ReferencedTableName,
  COL_NAME(fk.referenced_object_id,fk.referenced_column_id) as ReferencedColumnName
FROM sys.foreign_keys AS f
  INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fk 
    ON f.OBJECT_ID = fk.constraint_object_id
  INNER JOIN sys.tables t
    ON fk.referenced_object_id = t.object_id
WHERE OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) = 'your table name'
  and COL_NAME(fk.referenced_object_id,fk.referenced_column_id) = 'your key column name'

Chúc các bạn thành công

Phương Nguyễn

Trả lời