Các ứng dụng mạng cơ bản người dùng

  Mạng, Mạng cơ bản Không có phản hồi

Có rất nhiều ứng dụng người dùng được thực hiện thông qua mạng. Có thể kể ra một số ứng dụng chính thường gặp:

  • Thư điện tử (email)
  • Truy cập web
  • Tin nhắn nhất thời (instant message – hay thường gọi là chat).
  • Họp trực tuyến
  • Chia sẻ và tải file dữ liệu qua mạng

Các ứng dụng qua mạng có thể được chia thành các loại:

  • Các ứng dụng truyền file: Do người dùng khởi tạo nhưng sẽ được thực hiện và hoàn tất bởi sự tương tác giữa các thiết bị mà không cần sự tương tác nào thêm với người sử dụng. Đây là loại ứng dụng tương tác giữa thiết bị với thiết bị. Ví dụ cho các ứng dụng dạng này là các hoạt động truyền file với FTP và TFTP.

Các ứng dụng tương tác : Ví dụ như các hoạt động cập nhật cơ sở dữ liệu hay truy vấn dữ liệu. Người dùng thực hiện yêu cầu dữ liệu trên một server dữ liệu và phải chờ hồi đáp trả về từ server. Đây là các ứng dụng mà người dùng phải tương tác trực tiếp với thiết bị.

Các ứng dụng thời gian thực: Bao gồm các ứng dụng về truyền thoại hoặc video qua mạng (VoIP, Video). Với các ứng dụng loại này, người dùng tương tác trực tiếp với nhau theo thời gian thực thông qua các cuộc gọi điện thoại IP hoặc hội nghị truyền hình qua kết nối mạng.

Trả lời