Các đặc tính kỹ thuật của một mạng

  Mạng, Mạng cơ bản Không có phản hồi
  • Speed (tốc độ của mạng): cho biết mạng nhanh đến đâu trong hoạt động truyền dữ liệu. Tốc độ của mạng được đo bằng đơn vị bps (bits per second): số bit dữ liệu có thể được truyền trong một giây.
  • Cost (chi phí): chi phí để xây dựng, vận hành mạng. Chi phí này có thể bao gồm chi phí mua sắm và lắp đặt thiết bị, chi phí nâng cấp hệ thống, chi phí cho hoạt động quản trị, vận hành,…
  • Tính bảo mật (security).
  • Độ sẵn sàng của mạng (availability): tính liên tục trong việc đảm bảo truy nhập và truyền dữ liệu qua mạng.
  • Tính tin cậy (reliability): khả năng truyền dữ liệu ít gây lỗi nhất có thể, đảm bảo được sự tin cậy về chất lượng khi truyền dữ liệu qua mạng.
  • Sơ đồ mạng (topology): một mạng bao giờ cũng phải được thể hiện ra một sơ đồ cho biết cách thức kết nối giữa các thiết bị và hướng di chuyển của các luồng dữ liệu qua mạng.

Trả lời